Forbud mot utlegging av slikkesteiner til hjortedyr

Mattilsynet har innført tiltak for å hindre spredning av sjukdommen Chronic Wasting Disease (CWD) hos hjortevilt. Ett av tiltakene er forbud mot utplassering av slikkesteiner til hjortevilt i hele Nord-Trøndelag fylke.

Om Chronic Wasting Disease (CWD) :

Chronic Wasting Disease (CWD) er en smittsom og dødelig sjukdom hos hjortedyr. Sjukdommen har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika i flere tiår. Sjukdommen er nå påvist hos en villrein og to elger i Norge.

Sykdommen smitter gjennom direkte kontakt mellom syke og friske dyr, eller indirekte ved at friske dyr kommer i kontakt med smittestoffet i miljøet (saltsteiner, beite, infiserte kadaver). Smittestoffet er påvist i spytt, urin og avføring fra smitta (syke) dyr. Smittestoffene er svært resistente mor fysiske og kjemiske påvirkninger, og beite hvor syke dyr har oppholdt seg kan være smittefarlige i flere år. (Kilde: Veterinærinstituttet, og du kan lese mer om sjukdommen på Veterinærinstituttets internettsider).

Om Mattilsynets tiltak:

I juli 2016 kom Mattilsynet med nye tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) hos hjortevilt.

En ny forskrift om tiltakene trådte i kraft 11. juli 2016: Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD)

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Her er en nyhetsak fra Skogbrukets kursinstitutt:
Undersøkelser viser til dels mye bly i noen prøver av omsatt hjorteviltkjøtt. Mattilsynet står hardt på for å redusere denne potensielle helsefaren. Når viltbehandlingsanlegg og andre ikke vet om det er brukt blyfritt prosjektil, skjærer de nå godt (10 cm) rundt skuddkanalen og trekker det fra beregnet slaktvekt og oppgjør.

Skogkurs er av Mattilsynet bedt om å endre Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt, slik at det nå blir anført på erklæringsblanketten om dyret er skutt med blyholdig prosjektil. Nye erklæringsblanketter er trykt opp der det skal krysses av for dette.
Gamle erklæringsblanketter kan fortsatt brukes, men det skal der anføres på ledig tekstlinje nederst å framsida om dyret er skutt med «Blyholdig prosjektil» eller «Ikke blyholdig prosjektil»

Elgstammen i Sørli tildelingsområde 2015

Snart er det årsmøte i Sørli tildelingsområde, og årsmøtet har som en fast post på programmet å evaluere elgstammen og utarbeide anbefalinger om fellingskvoter for kommende sesong til styret.

Vedlagt ligger en kort rapport som oppsummerer sett-elgskjemaene og slaktevektskjemaene som jaktlagene har levert inn. Alle utmarkslag for elgjakt i Sørli tildelingsområde oppfordres til å gjøre en vurdering av statusen for elgstammen og komme med innspill og ønsker om kommende sesongs fellingskvoter.

Rapporten finner du her: Elgstammen i Sørli tildelingsområde 2015

Fellingsresultater elg 2015

Oppsummering av fellingsrapportene viser at det ble skutt totalt 245 elger i Sørli tildelingsområde i 2015.

Av dette var 44 % kalv, 20 % eldre okser (2,5-år og eldre) og 8 % eldre ku. Andelen hanndyr (inkludert kalv) i uttaket var 64 %, mens andelen hunndyr var 36 %.

En oppsummering av fellinger per utmarkslag for elgjakt for perioden 2013–2015, som er de tre første årene i gjeldende bestandsplan, finner du her:

Tilbakemelding på sum fellingsresultater 2013-2015

I tillegg finner du mer informasjon om sett og skutt elg for hvert enkelt jaktfelt i Sørli tildelingsområde på hjorteviltregisteret.no

Rapportering av sett og skutt elg 2015

Elgjakta nærmer seg raskt, og det er på tide å forberede seg til jakta. Her kommer litt informasjon om rapporteringsrutinene for sett-elg og skutt-elg denne høsten. Rapporteringsrutinene er detaljert beskrevet under «Sett & skutt» i hovedmenyen. Vi ber dere gjøre dere godt kjent med disse rutinene.

Her er en oppsummering av rapporteringsrutinene:

  1. Sett-elg, skutt-elg og slaktevekter bør føres online på settogskutt.no. Det digitale systemet er kjempeenkelt å bruke på PC, nettbrett eller smarttelefon, og tar bare noen minutter.
  2. Skrapdyr bør rapporteres på det elektroniske skjemaet: Rapportér skutt «skrapdyr», her på hjemmesidene, under «Sett & skutt» i hovedmenyen. Skjemaet er kjempeenkelt å bruke, og tar bare ett minutt.
  3. Elg som kommunen vraker og godkjenner som fallvilt (f.eks. pga. sjukdom), bør rapporteres på det elektroniske skjemaet: Rapportér vraket elg (fallvilt), her på hjemmesidene, under «Sett & skutt» i hovedmenyen. Skjemaet er kjempeenkelt å bruke, og tar bare ett minutt.

Hvis dere følger disse rapporteringsrutine og rapporterer på internett, trenger dere ikke å sende inn noen papirskjemaer til kommunen eller til Sørli tildelingsområde.