Hva er Sørli tildelingsområde?

Sørli tildelingsområde er et vald iht. Hjorteviltforskriften. Et vald (av tysk wald, skog) er det geografiske området som lokale myndigheter (kommunen) godkjenner for jakt på arter av hjortevilt og bever, og som tildeles fellingstillatelser fra viltmyndighetene. Valdet Sørli tildelingsområde er godkjent for jakt på elg, rådyr og bever. Sørli tildelingsområde er et forholdsvis stort vald med et tellende elgareal på 453 440 dekar, og med ca. 200 private grunneiere som medlemmer.

Sørli tildelingsområde har en intern organisering og er delt inn i adminstrative enheter, kalt «utmarkslag for elgjakt». Utmarkslag for elgjakt består av samarbeideidende grunneiere, og må være godkjent av styret i Sørli tildelingsområde etter de regler som årsmøtet har vedtatt for å få status som administrativ enhet. Utmarkslag for elgjakt som er godkjent får bl.a. tildelt egne fellingskvoter og har møte- og stemmerett på Sørli tildelingsområdes årsmøte.

Jaktrettshaverne i utmarkslag for elgjakt kan dele inn sitt geografiske område i flere mindre jaktfelt med hensyn til jaktutøvelsen og ha så mange jaktlag som de selv ønsker i sine områder. Utmarkslag for elgjakt kan også avtale å samarbeide med andre tilgrensende utmarkslag for elgjakt om jaktutøvelsen.

Sørli tildelingsområde ledes av et styre på fem personer med fem personlige varamedlemmer. Sørli tildelingsområde er inndelt i fire områder: Aunet/Tissvasskog, Lenglingen, Sørsida og Undrumshaugen, og styremedlemmene skal fordeles slik at valgkretsene er representert i styret.