Kontaktperson – ansvar og plikter

Årsmøtet i Sørli tildelingsområde har vedtatt Regler om krav til utmarkslag for elgjakt i Sørli tildelingsområde. Disse reglene bestemmer at alle utmarkslag for elgjakt skal utpeke en ansvarlig kontaktperson. Her oppsummeres kontaktpersonens ansvar og plikter overfor Sørli tildelingsområde.

Kontaktperson for utmarkslag for elgjakt er grunneiernes og jaktrettshavernes representant, og har følgende ansvar og plikter:

Kontaktperson for utmarkslag for elgjakt skal

  1. være bindeledd mellom utmarkslaget for elgjakt og styret i Sørli tildelingsområde
  2. sørge for at én representant med fullmakt fra sitt utmarkslag for elgjakt møter og stemmer på Sørli tildelingsområdes årsmøte
  3. motta årlige anbefalte fellingskvoter fra styret i Sørli tildelingsområde og er ansvarlig for at utmarkslagets fellingsstatistikk bidrar til at målene i Sørli tildelingsområdes bestandsplan blir nådd
  4. sørge for at alle jaktlag innenfor sitt utmarkslag for elgjakt rapporterer fellinger, sett-elg, slaktevekter og andre opplysninger som styret i Sørli tildelingsområde pålegger jaktlagene
  5. sørge for at alle felte rådyr og bever i sitt utmarkslag for elgjakt rapporteres inn til ledelsen i Sørli tildelingsområde straks jaktsesongen er avsluttet
  6. sørge for at navn og telefonnummer på alle jaktledere på alle jaktlag innenfor sitt utmarkslag for elgjakt blir medt inn til Lierne kommune før jaktlagene starter jakten. På faste jaktlag som jakter i samme område hvert år, er det bare nødvendig å melde inn når det er utskiftinger av jaktledere. Jf. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, § 26a
  7. sørge for at alle grunneiere (jaktrettshavere) innenfor sitt område har skrevet under på fastsatt skjema for godkjenning av vald hos Lierne kommune. Videre skal kontaktperson fortløpende melde inn endringer i eierforhold innenfor sitt område til Lierne kommune, slik at kommunen kan ajourføre sitt register
  8. sørge for at jaktfelt (i sitt utmarkslag for elgjakt) er riktig registrert i Hjorteviltregisteret for å få sett-elgskjema, m.m.