Årsmøte 2020

Styret i Sørli tildelingsområde innkaller utmarkslagene for elgjakt i Sørli tildelingsområde til årsmøte i Sørli tildelingsområde tirsdag den 8. september 2020, kl. 18.00, på Sørli samfunnshus. Hvert utmarkslag for elgjakt kan møte med én (1) representant. I tillegg kan medlemmer av styret møte som observatører.

Møteinnkallelse er sendt ut på mail til hver representant.

Ny sekretær fra 1. juli

Sørli tildelingsområde har fått ny sekretær. Ørjan Sundvik tar over som sekretær fra 1. juli 2020. Ørjan er motivert for jobben og kan nås på tlfnr. 959 78 017‬ og e-post: sorlielg@gmail.com.

Tord Åberg vil fortsette som administrator av elgjakta på statsallmenningene i Lierne. Både Fjellstyrene i Lierne og Sørli tildelingsområde er innstilte på å utvikle et godt samarbeid om elgjaktspørsmål framover.

Hvor gamle er elgkuene i Sørli?

Sørli tildelingsområde og fjellstyrene i Lierne samarbeider om et enkelt prosjekt på aldersbestemmelse av elgkuer 2,5 år og eldre. Formålet er å få et grovt anslag (estimat) på aldersfordelingen hos elgkuene i Sørli.

31 skutte elgkuer ble aldersbestemt i 2018 og 2019 . Dette utgjorde 42 % av totalt antall skutte elgkuer (73 stk.).

Håkon Totland har sammenstilt resultatene her: Aldersbestemmelser elg 2018-2019.

OBS ved tolkning av resultatene! Husk at vi ikke har aldersbestemt alle elgkuer i bestanden (dvs. både levende og skutte). Vi har bare data fra skutte elgkuer, og faktisk bare fra 42 % av de skutte. 31 elgkuer utgjør således bare en liten andel av den virkelige bestanden. Derfor må resultatet betraktes som et grovt estimat (grovt miniatyrbilde) på den virkelige aldersfordelingen i bestanden.

Dette er likevel en god start, og med litt større deltakelse fra jaktlaga, kan videreføring av aldersbestemmelse gi nyttig informasjon om elgstammen i Sørli i framtiden.

 

 

Fortsatt forbud mot utlegging av slikkesteiner til hjortedyr

Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) som trådte i kraft 11.07.2016 gjelder fortsatt.

Forskriftens § 6 har forbud mot å legge ut slikkesteiner til hjortedyr i Nord-Trøndelag fylke. Det kan også nevnes at § 5 har forbud mot import, salg, kjøp og bruk av luktestoff fra hjortedyr fra land med CWD.

Les forskriften her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913

 

Elgjakt til jul, men ingen jakt på hjort

Lierne kommune har vedtatt ny Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, med tilhørende jakttid og minsteareal, Lierne kommune. Forskriften trådte i kraft 09.05.2017.

Nytt er bl.a. at jakttiden for elg er utvidet til 23.12. og at det er åpnet for jakt på hjort i området nord for Havdalsvatnet og Portfjellet. Det betyr at det ikke ble åpning for jakt på hjort i Sørli tildelingsområde (STO) slik vi søkte om. Begrunnelsen for avslaget er at det er registrert for få sette hjort i settogskutt.no for Sørli tildelingsområde til at man kan åpne for jakt.

Les hele forskriften: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2017-05-09-583

God måloppnåelse for bestandsplan for elg 2013–2016

Elgjaktsesongen 2016 nå ferdig, og det betyr at Sørli tildelingsområdes bestandsplan for elg 2013–2016 er er ved veis ende. Planen hadde bl.a. mål om alder- og kjønnsfordeling i jaktuttaket. Oppsummering av alle felte elger gjennom hele bestansplanperioden viser at Sørli tildelingsområde nådde målene med god margin.

Fellingsresultater etter endt bestandsplanperiode 2013–2016