Hva er utmarkslag for elgjakt?

«Utmarkslag for elgjakt» er et internt begrep i Sørli tildelingsområde og er en benevnelse på de administrative enhetene som Sørli tildelingsområde er delt inn i. Begrepet er innført for å å kunne skille mellom de administrative enhetene som Sørli tildelingsområde består av og jaktfeltene som jaktrettshaverne har avgrenset med hensyn til jaktutøvelsen. Tidligere ble begge disse kalt «jaktfelt», men på grunn av at arealene til disse to ikke alltid sammenfaller, vil benevnelsen «jaktfelt» på begge lett skape misforståelser. Ved å kalle de administrative enhetene for  «utmarkslag for elgjakt» vil en lettere unngå misforståelser.

Hva er utmarkslag for elgjakt? Utmarkslag for elgjakt er de administrative enhetene som Sørli tildelingsområde er delt inn i. Utmarkslag for elgjakt består av grunneiere og rettighetshavere som samarbeider om elgjakta innenfor sitt geografiske område. Det er imidlertid hvert enkelt grunneier og rettighetshaver som er medlem i Sørli tildelingsområde (valdet), men grunneierne er er organisert i administrative enheter, kalt «utmarkslag for elgjakt». Utmarkslag for elgjakt får tildelt egne fellingskvoter fra Sørli tildelingsområde og har møte- og stemmerett på Sørli tildelingsområdes årsmøte (med én representant hver). Utmarkslag for elgjakt kan bestå ev én enkelt grunneier eller flere samarbeidende grunneiere, som må fylle kravene i regler vedtatt av årsmøtet for at de skal bli betraktet som administrative enheter. Alle godkjente utmarkslag for elgjakt skal utpeke en ansvarlig kontaktperson.

Utmarkslag for elgjakt kan dele inn sitt geografiske område i flere «jaktfelt» med hensyn til jaktutøvelsen og kan ha så mange jaktlag som de selv ønsker innenfor sitt område. Videre kan utmarkslagene for elgjakt i Sørli tildelingsområde samarbeide seg i mellom om jaktutøvelsen.

I juni 2015 var Sørli tildelingsområde inndelt i 18 «utmarkslag for elgjakt» og 30 «jaktfelt som grunneierne og jaktrettshaverne har avgrenset med hensyn til jaktutøvelsen». 27 av jaktfeltene var registrert i Hjorteviltregisteret.

«Utmarkslag for elgjakt» er et samarbeid mellom grunneiere og rettighetshavere. Det er opp til grunneierne i hvert enkelt «utmarkslag for elgjakt» å avgjøre om de vil formalisere samarbeidet eller ikke. Noen har bare et uforpliktende og uformelt samarbeid om elgjakt, mens andre har fullverdige utmarkslag, med vedtekter, årsmøter osv.