Melding om endringer i eierforhold

Når en skog- og/eller utmarkseiendom skifter eier, skal ny eier skrive under på fastlagt skjema for godkjenning og endring av vald, og skjemaet skal sendes inn til Lierne kommune for at eiendommen fortsatt skal være offentlig godkjent for jakt på elg.

Ansvarlig for at denne jobben blir utført er utpekt kontaktperson for utmarkslag for elgjakt. Kontaktpersonen skal holde oversikt over eierforholdene innenfor sitt utmarkslag for elgjakt og melde inn alle endringer i eierforhold til kommunen innen 1. mai hvert år.

Skjema som bør brukes ved innhenting av underskrifter kan lastes ned her:

Skjema for godkjenning og endring av vald