Forbud mot utlegging av slikkesteiner til hjortedyr

Mattilsynet har innført tiltak for å hindre spredning av sjukdommen Chronic Wasting Disease (CWD) hos hjortevilt. Ett av tiltakene er forbud mot utplassering av slikkesteiner til hjortevilt i hele Nord-Trøndelag fylke.

Om Chronic Wasting Disease (CWD) :

Chronic Wasting Disease (CWD) er en smittsom og dødelig sjukdom hos hjortedyr. Sjukdommen har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika i flere tiår. Sjukdommen er nå påvist hos en villrein og to elger i Norge.

Sykdommen smitter gjennom direkte kontakt mellom syke og friske dyr, eller indirekte ved at friske dyr kommer i kontakt med smittestoffet i miljøet (saltsteiner, beite, infiserte kadaver). Smittestoffet er påvist i spytt, urin og avføring fra smitta (syke) dyr. Smittestoffene er svært resistente mor fysiske og kjemiske påvirkninger, og beite hvor syke dyr har oppholdt seg kan være smittefarlige i flere år. (Kilde: Veterinærinstituttet, og du kan lese mer om sjukdommen på Veterinærinstituttets internettsider).

Om Mattilsynets tiltak:

I juli 2016 kom Mattilsynet med nye tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) hos hjortevilt.

En ny forskrift om tiltakene trådte i kraft 11. juli 2016: Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD)