Aldersbestemmelse

Her er en oversikt over alder på de dyr som er sendt inn. Jaktleder har fått tilsendt på mail hvert enkelt lags oversikt over innsendt tenner. Fra i år blir innsendingen av tenner koordinert av kommunen og vi vi få en samlet oversikt over alder. Vi vil få en oversikt over et større område og ha et bedre grunnlag for å si noe om vår felles elgstamme. Viktig at alle lagene har et system og en oversikt slik at vi får sendt inn så mange tenner som mulig.

Gjennomsnittsalder samlet

Endringer for jaktårene 2023 og 2024

Som et ledd i å oppnå målene i forvaltningen av elgstammen ble STO anmodet om å endre bestandsplan for 2023 og 2024

Anmodningen gikk ut på følgende

  1. Dyr på 1,5 år og eldre tas ut like store andeler hunndyr som hanndyr
  2. Begrensning på uttak av eldre okser med mer en 12 spir frem til 10 okt
  3. Ikke økende elgbestand i nærmeste fremtid

Årsmøtet valgte å gå for en fredning av okser med mer en 8 spir med det grunnlag at 12 spirsgrense som var anmodningen ikke ville gi den ønskede effekten.

Ut fra anmodningen og vedtak i årsmøtet ble ny bestandsplan vedtatt og godkjent med disse rammene for årlig avskytning

  1. Fordeling på alder skal være 40 % kalv og 60 % voksne dyr (1,5 år eller eldre)
  2. Det kan felles maks 50% okse av voksne dyr (1,5 år eller eldre)
  3. Okser med mer enn 8 spir fredes frem til 10. oktober.

Hjortejakt

Sørli tildelingsområdet fikk tilsendt fellingstillatelse for hjort dagen før oppstart av hjortejakta 2021. For å la jaktvaldene ha mulighet til å komme i gang med jakt raskest mulig ble det kalt inn til styremøte 1 september. Med mål om å organisere jakta samt informere jaktlederne om fellingstillatelsen.

Fellingstillatelsen for Sørli tildelingsområde for 2021 er:

Voksen Hanndyr (1 ½ år og eldre): 3

Voksen Hunndyr (1 ½ år og eldre): 3

Kalv ( ½ år) :1

Alle jaktvald er informert om dette via telefonsamtale fra en av styrets medlemmer 1 september.

Ta kontakt med din jaktleder for informasjon før jakt iverksettes.

Styret

Årsmøte 2021

Årsmøtet for Sørli tildelingsområdet holdes på Sørli Samfunnshus torsdag 3 juni kl 1800. Hvert utmarkslag for elgjakt kan møte med én (1) representant. I tillegg kan medlemmer av styret møte som observatører.

Det er viktig at det møter en representant fra hvert utmarkslag for elgjakt. Har ikke registrert
kontaktperson anledning, bør man sende en annen representant med fullmakt.

Årsmøte 2020

Styret i Sørli tildelingsområde innkaller utmarkslagene for elgjakt i Sørli tildelingsområde til årsmøte i Sørli tildelingsområde tirsdag den 8. september 2020, kl. 18.00, på Sørli samfunnshus. Hvert utmarkslag for elgjakt kan møte med én (1) representant. I tillegg kan medlemmer av styret møte som observatører.

Møteinnkallelse er sendt ut på mail til hver representant.

Ny sekretær fra 1. juli

Sørli tildelingsområde har fått ny sekretær. Ørjan Sundvik tar over som sekretær fra 1. juli 2020. Ørjan er motivert for jobben og kan nås på tlfnr. 959 78 017‬ og e-post: sorlielg@gmail.com.

Tord Åberg vil fortsette som administrator av elgjakta på statsallmenningene i Lierne. Både Fjellstyrene i Lierne og Sørli tildelingsområde er innstilte på å utvikle et godt samarbeid om elgjaktspørsmål framover.

Hvor gamle er elgkuene i Sørli?

Sørli tildelingsområde og fjellstyrene i Lierne samarbeider om et enkelt prosjekt på aldersbestemmelse av elgkuer 2,5 år og eldre. Formålet er å få et grovt anslag (estimat) på aldersfordelingen hos elgkuene i Sørli.

31 skutte elgkuer ble aldersbestemt i 2018 og 2019 . Dette utgjorde 42 % av totalt antall skutte elgkuer (73 stk.).

Håkon Totland har sammenstilt resultatene her: Aldersbestemmelser elg 2018-2019.

OBS ved tolkning av resultatene! Husk at vi ikke har aldersbestemt alle elgkuer i bestanden (dvs. både levende og skutte). Vi har bare data fra skutte elgkuer, og faktisk bare fra 42 % av de skutte. 31 elgkuer utgjør således bare en liten andel av den virkelige bestanden. Derfor må resultatet betraktes som et grovt estimat (grovt miniatyrbilde) på den virkelige aldersfordelingen i bestanden.

Dette er likevel en god start, og med litt større deltakelse fra jaktlaga, kan videreføring av aldersbestemmelse gi nyttig informasjon om elgstammen i Sørli i framtiden.