Fortsatt forbud mot utlegging av slikkesteiner til hjortedyr

Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) som trådte i kraft 11.07.2016 gjelder fortsatt.

Forskriftens § 6 har forbud mot å legge ut slikkesteiner til hjortedyr i Nord-Trøndelag fylke. Det kan også nevnes at § 5 har forbud mot import, salg, kjøp og bruk av luktestoff fra hjortedyr fra land med CWD.

Les forskriften her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913

 

Elgjakt til jul, men ingen jakt på hjort

Lierne kommune har vedtatt ny Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, med tilhørende jakttid og minsteareal, Lierne kommune. Forskriften trådte i kraft 09.05.2017.

Nytt er bl.a. at jakttiden for elg er utvidet til 23.12. og at det er åpnet for jakt på hjort i området nord for Havdalsvatnet og Portfjellet. Det betyr at det ikke ble åpning for jakt på hjort i Sørli tildelingsområde (STO) slik vi søkte om. Begrunnelsen for avslaget er at det er registrert for få sette hjort i settogskutt.no for Sørli tildelingsområde til at man kan åpne for jakt.

Les hele forskriften: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2017-05-09-583

God måloppnåelse for bestandsplan for elg 2013–2016

Elgjaktsesongen 2016 nå ferdig, og det betyr at Sørli tildelingsområdes bestandsplan for elg 2013–2016 er er ved veis ende. Planen hadde bl.a. mål om alder- og kjønnsfordeling i jaktuttaket. Oppsummering av alle felte elger gjennom hele bestansplanperioden viser at Sørli tildelingsområde nådde målene med god margin.

Fellingsresultater etter endt bestandsplanperiode 2013–2016

Rapportering av sett-elg, slaktevekter, «skrapdyr» og fallvilt

Her er en huskeliste over hva som skal rapporteres under og etter endt jakt.

1. Sett elg og skutt elg

Sett elg skal registreres elektronisk på settogskutt.no. Dette kan enkelt gjøres fra PC, nettbrett eller smarttelefon.

2. Slaktevekter

Slaktevekter skal registreres elektronisk på settogskutt.no. Dette kan enkelt gjøres fra PC, nettbrett eller smarttelefon.

Slaktevekt er dyrets vekt uten innvoller, skinn, hode, blod og leggbein. Skuddskadet kjøtt skal regnes med. Hele dyret skal veies og vekta skal registreres med 1 kg nøyaktighet.

3. «Skrapelg»

Skrapdyrordningen er en intern ordning i Sørli tildelingsområde. «Skrapdyr» er mindreverdige dyr under bestemte vektgrenser: kalv<40 kg, voksen okse <165 kg og voksen ku <150 kg. Registrering av skrapdyr gjøres her: Registreringsskjema «skrapdyr».

NB! I settogskutt.no skal sett elg og slaktevekter fra slike dyr registreres med faktisk alder og kjønn.

4. Fallvilt (elg som er vraket av Lierne kommune)

Noen ganger felles elg som er sjuke eller skadet fra før og som ikke er menneskemat. Hvis et jaktlag har felt en slik elg og ikke vil ta den på sin kvote, skal kommunen overta det som fallvilt. Fallvilt skal ikke gå på jaktlagets kvote, og fellinger og slaktevekter av slike dyr skal derfor ikke registreres i settogskutt.no. Lierne kommune fører et eget register over fallvilt. Sørli tildelingsområde ønsker likevel å holde oversikt over felt fallvilt i tildelingsområdet, for å kunne oppklare eventuelle misforståelser rundt fellinger. Derfor ønsker Sørli tildelingsområde at fallvilt registreres her: Registreringsskjema fallvilt.

5. Rapporteringsfrist

Frist for jaktlagene å rapportere er 5 dager etter at jaktlaget har avsluttet jakta for sesongen.

 

Innsamling av slakteavfall fra elgjakta

Innsamling av slakteavfall fra elgjakta i 2015 ble en suksess. Over 6 tonn med smårovviltmat ble tatt ut av skogen og gjenbrukt som åte i forbindelse med jakt og fangst. Fellingsbørsen for smårovvilt i sesongen 2015/16 viser rekordfangster, noe som tyder på at tiltaket har effekt.

Jakt i Lierne ønsker å gjenta tiltaket også under årets storviltjakt, og er selvfølgelig avhengig av at elgjaktlagene tar jobben med å få fraktet innmaten ned til frysecontainere. Litt om det praktiske:

  1. Frysecontaineren står på samme plass som i fjor, ved Liskifer, og settes i drift før 25. september. Det står også en container under paraplytaket på Lierne Tre i Nordli.
  2. Alle jaktlagene skal ha fått utdelt noen plastsekker, merkelapper og strips før jakta. Det blir lagt ut et lager av sekker, lapper og strips ved containeren, som jaktlagene kan ta av etter behov videre utover jakta (sekkene er kostbare, så det er viktig at de blir brukt til formålet).
  3. Vi ønsker at alt av innvoller og vom uten innhold tas med ned. Stikk hull på vomma og trykk ut det meste av innholdet. Det er ikke nødvendig å skylle ut alt.
  4. Sekker med slakteavfall plasseres i ÅTM kapellhenger ved frysecontaineren.
  5. Fra store dyr ønsker vi at innholdet fordeles på to sekker – for å gjøre sekkene mer håndterbare.
  6. NB!! Slakteavfall fra elg som skal kontrolleres for CWD skal ikke legges inn i hengeren eller containeren før en har fått resultatet fra prøven. Dette må jaktlagene selv sørge for rutiner på.

Har du behov for åte utover høsten/vinteren, er det bare å ta kontakt med en av grendekontaktene i prosjektet Jakt i Lierne for utdeling fra container.

Les mer om prosjektet på jaktilierne.no

Høring – Handlingsplan for viltforvaltning 2017-20

Viltnemda i Lierne kommune har lagt ut handlingsplan for viltforvaltning 2017-20 ut til høring. Høringsfrist er 10. oktober 2016. Høringsdokumenter finner du på Lierne kommunes hjemmesider: www.lierne.kommune.no

Sørli tildelingsområde bør vurdere om vi skal sende inn høringsinnspill til kommunen. Styret i Sørli tildelingsområde ønsker derfor innspill fra grunneiere og jegere i tildelingsområdet på om det er noe vi bør ta opp. Send i så fall innspill til: Tord Åberg, tlfnr. 900 484 79, e-post: tord@fjellstyrene.no eller Kåre Totland, tlfnr. 979 57 476, e-post: kaaredt@online.no. Vi ønsker innspill innen 2. oktober for å kunne styrebehandle innspillene og utarbeide en uttalelse.

For øvrig har alle anledning til å sende inn egne høringsuttalelser direkte til kommunen, uten å gå veien om tildelingsområdet.