Rapportering av sett-elg, slaktevekter, «skrapdyr» og fallvilt

Her er en huskeliste over hva som skal rapporteres under og etter endt jakt.

1. Sett elg og skutt elg

Sett elg skal registreres elektronisk på settogskutt.no. Dette kan enkelt gjøres fra PC, nettbrett eller smarttelefon.

2. Slaktevekter

Slaktevekter skal registreres elektronisk på settogskutt.no. Dette kan enkelt gjøres fra PC, nettbrett eller smarttelefon.

Slaktevekt er dyrets vekt uten innvoller, skinn, hode, blod og leggbein. Skuddskadet kjøtt skal regnes med. Hele dyret skal veies og vekta skal registreres med 1 kg nøyaktighet.

3. «Skrapelg»

Skrapdyrordningen er en intern ordning i Sørli tildelingsområde. «Skrapdyr» er mindreverdige dyr under bestemte vektgrenser: kalv<40 kg, voksen okse <165 kg og voksen ku <150 kg. Registrering av skrapdyr gjøres her: Registreringsskjema «skrapdyr».

NB! I settogskutt.no skal sett elg og slaktevekter fra slike dyr registreres med faktisk alder og kjønn.

4. Fallvilt (elg som er vraket av Lierne kommune)

Noen ganger felles elg som er sjuke eller skadet fra før og som ikke er menneskemat. Hvis et jaktlag har felt en slik elg og ikke vil ta den på sin kvote, skal kommunen overta det som fallvilt. Fallvilt skal ikke gå på jaktlagets kvote, og fellinger og slaktevekter av slike dyr skal derfor ikke registreres i settogskutt.no. Lierne kommune fører et eget register over fallvilt. Sørli tildelingsområde ønsker likevel å holde oversikt over felt fallvilt i tildelingsområdet, for å kunne oppklare eventuelle misforståelser rundt fellinger. Derfor ønsker Sørli tildelingsområde at fallvilt registreres her: Registreringsskjema fallvilt.

5. Rapporteringsfrist

Frist for jaktlagene å rapportere er 5 dager etter at jaktlaget har avsluttet jakta for sesongen.

 

Innsamling av slakteavfall fra elgjakta

Innsamling av slakteavfall fra elgjakta i 2015 ble en suksess. Over 6 tonn med smårovviltmat ble tatt ut av skogen og gjenbrukt som åte i forbindelse med jakt og fangst. Fellingsbørsen for smårovvilt i sesongen 2015/16 viser rekordfangster, noe som tyder på at tiltaket har effekt.

Jakt i Lierne ønsker å gjenta tiltaket også under årets storviltjakt, og er selvfølgelig avhengig av at elgjaktlagene tar jobben med å få fraktet innmaten ned til frysecontainere. Litt om det praktiske:

  1. Frysecontaineren står på samme plass som i fjor, ved Liskifer, og settes i drift før 25. september. Det står også en container under paraplytaket på Lierne Tre i Nordli.
  2. Alle jaktlagene skal ha fått utdelt noen plastsekker, merkelapper og strips før jakta. Det blir lagt ut et lager av sekker, lapper og strips ved containeren, som jaktlagene kan ta av etter behov videre utover jakta (sekkene er kostbare, så det er viktig at de blir brukt til formålet).
  3. Vi ønsker at alt av innvoller og vom uten innhold tas med ned. Stikk hull på vomma og trykk ut det meste av innholdet. Det er ikke nødvendig å skylle ut alt.
  4. Sekker med slakteavfall plasseres i ÅTM kapellhenger ved frysecontaineren.
  5. Fra store dyr ønsker vi at innholdet fordeles på to sekker – for å gjøre sekkene mer håndterbare.
  6. NB!! Slakteavfall fra elg som skal kontrolleres for CWD skal ikke legges inn i hengeren eller containeren før en har fått resultatet fra prøven. Dette må jaktlagene selv sørge for rutiner på.

Har du behov for åte utover høsten/vinteren, er det bare å ta kontakt med en av grendekontaktene i prosjektet Jakt i Lierne for utdeling fra container.

Les mer om prosjektet på jaktilierne.no

Høring – Handlingsplan for viltforvaltning 2017-20

Viltnemda i Lierne kommune har lagt ut handlingsplan for viltforvaltning 2017-20 ut til høring. Høringsfrist er 10. oktober 2016. Høringsdokumenter finner du på Lierne kommunes hjemmesider: www.lierne.kommune.no

Sørli tildelingsområde bør vurdere om vi skal sende inn høringsinnspill til kommunen. Styret i Sørli tildelingsområde ønsker derfor innspill fra grunneiere og jegere i tildelingsområdet på om det er noe vi bør ta opp. Send i så fall innspill til: Tord Åberg, tlfnr. 900 484 79, e-post: tord@fjellstyrene.no eller Kåre Totland, tlfnr. 979 57 476, e-post: kaaredt@online.no. Vi ønsker innspill innen 2. oktober for å kunne styrebehandle innspillene og utarbeide en uttalelse.

For øvrig har alle anledning til å sende inn egne høringsuttalelser direkte til kommunen, uten å gå veien om tildelingsområdet.

Forbud mot utlegging av slikkesteiner til hjortedyr

Mattilsynet har innført tiltak for å hindre spredning av sjukdommen Chronic Wasting Disease (CWD) hos hjortevilt. Ett av tiltakene er forbud mot utplassering av slikkesteiner til hjortevilt i hele Nord-Trøndelag fylke.

Om Chronic Wasting Disease (CWD) :

Chronic Wasting Disease (CWD) er en smittsom og dødelig sjukdom hos hjortedyr. Sjukdommen har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika i flere tiår. Sjukdommen er nå påvist hos en villrein og to elger i Norge.

Sykdommen smitter gjennom direkte kontakt mellom syke og friske dyr, eller indirekte ved at friske dyr kommer i kontakt med smittestoffet i miljøet (saltsteiner, beite, infiserte kadaver). Smittestoffet er påvist i spytt, urin og avføring fra smitta (syke) dyr. Smittestoffene er svært resistente mor fysiske og kjemiske påvirkninger, og beite hvor syke dyr har oppholdt seg kan være smittefarlige i flere år. (Kilde: Veterinærinstituttet, og du kan lese mer om sjukdommen på Veterinærinstituttets internettsider).

Om Mattilsynets tiltak:

I juli 2016 kom Mattilsynet med nye tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) hos hjortevilt.

En ny forskrift om tiltakene trådte i kraft 11. juli 2016: Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD)

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Her er en nyhetsak fra Skogbrukets kursinstitutt:
Undersøkelser viser til dels mye bly i noen prøver av omsatt hjorteviltkjøtt. Mattilsynet står hardt på for å redusere denne potensielle helsefaren. Når viltbehandlingsanlegg og andre ikke vet om det er brukt blyfritt prosjektil, skjærer de nå godt (10 cm) rundt skuddkanalen og trekker det fra beregnet slaktvekt og oppgjør.

Skogkurs er av Mattilsynet bedt om å endre Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt, slik at det nå blir anført på erklæringsblanketten om dyret er skutt med blyholdig prosjektil. Nye erklæringsblanketter er trykt opp der det skal krysses av for dette.
Gamle erklæringsblanketter kan fortsatt brukes, men det skal der anføres på ledig tekstlinje nederst å framsida om dyret er skutt med «Blyholdig prosjektil» eller «Ikke blyholdig prosjektil»

Elgstammen i Sørli tildelingsområde 2015

Snart er det årsmøte i Sørli tildelingsområde, og årsmøtet har som en fast post på programmet å evaluere elgstammen og utarbeide anbefalinger om fellingskvoter for kommende sesong til styret.

Vedlagt ligger en kort rapport som oppsummerer sett-elgskjemaene og slaktevektskjemaene som jaktlagene har levert inn. Alle utmarkslag for elgjakt i Sørli tildelingsområde oppfordres til å gjøre en vurdering av statusen for elgstammen og komme med innspill og ønsker om kommende sesongs fellingskvoter.

Rapporten finner du her: Elgstammen i Sørli tildelingsområde 2015